2013-09-12

සැඟැවුණු ගිනිදැල්

“මේකට නම්..“ කාර්න් තෘප්තිමත් හඬකින් පැවැසීය, “..තමුසෙ කැමැති වේවි. නිකමට කියවල බලනවකො.“

ඔහු තමා කියවමින් සිටි ලිපි ගොනුව ම වෙතට තල්ලු කරත් දී, ඔහු ගේ, එසේ නො හැකි වුව හොත්, මගේ, ස්ථාන මාරුවක් සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්නට මම තව වරක් ඉටා ගතිමි.

2013-09-05

හඳයාහිමිදිරි උදේ වැටෙනා විට අහස                 පැහැ
වෙන දා ඇහෙන උඹෙ කටහඬ ඇහුණෙ   නැහැ
උඹ නොම දැක ළ සොවින් තෙත් වෙච්ච     ඇහැ
දුක නෑ වනේ හතුරෙක් ගත්ත නම්           ඩැහැ