2012-11-26

නූතනයේ නාරිලතාව
අක් බමරු දිග හැර - ‘Straight’ කර ‘Tint’ කර

 කෝ? අහෝ! - දිගු නිල් වරලස...

දේදුනු දෙ බැම යට - දිලුණු දිගු සුනිල් නෙත්

දුක් විඳී ‘Eye Shadow’ මැදින් හිඳ...