2016-07-01

මගෙ සිත රැඳි මියුලැසි මිහිරිය ඇය

                
හදෙහි පෙම් මල් පුබුදු
කරන්නී
ගෙ නෙමින් රොන් සුණු සුවඳ
දෙවන්නී
සි යුමැලි රත'දර ඒ
තවරන්නී
ව රස කළතා මා
රසයන්නී