2015-08-03

එ නමුදු මා හා එනව ද? දේවීපෙම් රස විඳිනට හිඳිනා පේ


වී
මා හද ගත් මියුලැසි
මිහිරාවී
දෙ සවන් මා වෙත යොමන්න
දේවී
දුක්බර තතු මට කියන්න
වේවී