2016-04-06

මා හා, යා නො හැකිය ගොඩබිමකට...
ගෑනු ළමයෙක් ඉන්නව.. ඇගෙ ජීවිතේ කොතැන දි හරි වැරදිලා.. නැවත ත් හදන්නට බැරි ලෙස ම වැරදිලා, පැටලිලා.. අසරණ ඇයට නැවත ත් ඇගෙ පරණ ජීවිතය හොයාගන්නට බෑ.. ඒ මියැදී අවසන්.. ඉදිරි දිවියකු ත් ඇයට නො පෙනෙන විදිහට ඇය මංමුලා වෙලා.. මනුස්සයෙකුට, කාන්තාවකට, ඊට ත් වඩා, සියුමැලි තරුණියකට, පත් වන්නට හැකි තව ත් නරක තැනක් තියේවි ද...? එ වන් සමනළියක වැනි සියුමැලි යොවුනිය ක්, විඳින්නා වූ වේදනාව, අපේ අවබෝධයේ සහ පරිකල්පනයේ සීමාවෙන් සැතැපුම් ගණනක් ඔබින් පවතින්නක්..