2013-11-15

සරසවි වැණුම් - 1
චුයිංගම් සමුළුව නිසා ලැබුණ පොඩි නිවාඩුවෙදි වත් මොනව හරි ලියන්ට ඕනැ කියල ලැම්බ කල්පනා කොළා. මොනව ලියන්ටද කියල හිතනකොට යි කාලයක් තිස්සෙ හිතාගෙන හිටපු මේ මාත්තුරුකාව මතක් වුණෙ.