2017-06-29

පවන් හසුන්සුළඟ නුඹ ද මගේ සබඳ
අසල නො හැර රැඳෙන මා
ම හද දවන තැවුල් නිබඳ
රැගෙන දුරක යන හමා

2017-06-19

ඈ ඇත ඈත
පිණී බිඳක් මේ උදේ ළදල්ලකින් සැලී
දිළීසුණා පෙම් පිරී ඔබේ නුවන් ලෙසින්
රෝස මල් පොහොට්ටුවක් පිණී බිඳෙන් තෙමී
කොපුල් ඔබේ සී කළා සිතේ නගා රිදුම්