2015-08-03

එ නමුදු මා හා එනව ද? දේවීපෙම් රස විඳිනට හිඳිනා පේ


වී
මා හද ගත් මියුලැසි
මිහිරාවී
දෙ සවන් මා වෙත යොමන්න
දේවී
දුක්බර තතු මට කියන්න
වේවී


  
සැප මිස දුක නොම ලද සියුමැලි
දිගැසී
ඔබ හද පිදුව ද මගෙ හද වෙත නො
ලසී
දනවනු නැත අනගත කල සුව
පහසී
ඉවසනු හැකි වෙද? එන නෙක දුක්
සහසී

  
මන නඳ වන සුසුවඳ කුසුමන් පර
වී
කණ පිනවන දද නද යනු අැත
මැලවී
සුව දනවන මඳ නල දුරකට පා
වී
සිසිලස දෙන දිය දහරා
වියැළේවී

  
කතරක් මැද යන ගමනෙහි ගිම් බෝ
වී
අතරක් නැති සුසුමන් හද
පාරාවී
අහරක් නැති සිත සා පවසෙ හි යා
වී
එ තෙරක් නැති සෙනෙහස් ගඟ මදි
වේවී

  
යන්නට ඇති මග මල් නො
පිපේවී
මුදු පා රළු බිම වැදී
රිදේවී
ඉවසනු බැරි දුක කඳුළු
ගෙනේවී
එ නමුදු මා හා එනව ද?
දේවී

  


1 comment: